''
''

Ubytovací poriadok

Dovoľujeme si vás upozorniť, že ubytovanie v hoteli KOŠICE HOTEL**** („ďalej len hotel“) sa riadi nasledujúcim ubytovacím poriadkom.

 • V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie prihlásený. Pod prihlásením na ubytovanie sa rozumie, že hosť pri príchode do hotela predloží pracovníkovi recepcie občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti. Ubytovať je možné aj hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste hotela. Pri prihlasovaní pobytu cudzincov postupujeme podľa osobitnej právnej úpravy.
 • Hosťa je možné ubytovať od 15:00 hod, vo výnimočných prípadoch aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté.
 • Hosť je povinný odhlásiť pobyt a uvoľniť izbu najneskôr do 10:00 hod, ak čas odchodu nebol dohodnutý inak. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu hotel účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 • Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 • Hosť platí účet za ubytovanie a služby poskytnuté hotelom podľa potvrdenej objednávky. Ak nie je potvrdená objednávka, hotel účtuje ceny podľa platného cenníka. Ceny môže hotel zmeniť v prípade, ak hosť požaduje inú kategóriu izby a iné služby ako je potvrdené v objednávke. V takomto prípade platia ceny v zmysle platného cenníka hotela. Splatnosť ceny za ubytovanie a za služby poskytnuté hotelom je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytovania služieb.
 • Storno objednávky  akceptujeme do 16:00 predchádzajúceho dňa.
 • V izbe a spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela prevádzať akékoľvek zmeny na zariadení, ani vykonávať zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 • V hoteli a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).
 • V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia  je možné organizovať spoločenské akcie i po 22,00 hod., a to v priestoroch k tomu určených.
 • Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hotela. Za porušenie zákazu sa účtuje poplatok 50 EUR.
 • Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločenské priestory hotela. V izbe kde je hosť ubytovaný, môže prijímať návštevy so súhlasom zodpovedného pracovníka.
 • Pred odchodom z  izby je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnú elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, a zavrieť vchodové dvere izby a kartu uzamykania odovzdať na recepcii.
 • Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia zodpovedá za veci, ktoré boli donesené hosťom do priestorov na to určených a odovzdané pracovníkovi na recepcii. Veci ako sú klenoty, peniaze, fotoaparát, notebook a iné cennosti je hosť povinný si odložiť do trezora v izbe. Prevádzkovateľ za tieto veci nezodpovedá.
 • Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • Hosť je povinný dodržať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade jeho porušenia má hotel právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.
 • Sťažnosti, reklamácie, požiadavky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma zodpovedný pracovník recepcie ako aj vedenie hotela.
 • Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňom 01.08.2013.
UbytovanieReštauráciaPodujatiaUbytovací poriadokObchodné podmienky