''
''

Obchodné podmienky

Ďakujeme, že ste si vybrali KOŠICE HOTEL**** za Váš prechodný domov. Dúfame, že prežijete krásne chvíle u nás, ako aj v Košiciach. Snažíme sa ,čo najviac spríjemniť Váš pobyt. Preto by sme Vás radi informovali o poskytovaných službách, za čo ručíme a aké povinnosti má hosť/klient voči nám. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si prečítali naše Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú a vyjasňujú zmluvný vzťah medzi Vami a KOŠICE HOTELOM, a ktoré s Vašou rezerváciou akceptujete.

Všeobecné obchodné podmienky č. 1/2014 spoločnosti KOŠICE HOTEL s.r.o.,
Moldavská cesta II. 49/2413, 040 01 Košice, IČO: 46 590 455 , zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 29452/V, účinné od 01.01.2014
 
Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV
 
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) prijala a schválila spoločnosť KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 01 Košice, IČO: 46 590 455 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 29452/V (ďalej len „KOŠICE HOTEL s.r.o.“).
2. V týchto VOP majú nižšie definované pojmy a výrazy nasledovný význam, pokiaľ si kontext, v ktorom boli použité, nevyžaduje aplikáciu iného významu:
a) Hotel - ubytovacie zariadenie s komerčným označením KOŠICE HOTEL****, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je spoločnosť KOŠICE HOTEL s.r.o., nachádzajúce sa na Moldavská cesta II. 49/2413 v Košiciach, ktoré je v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, zaradené do kategórie: hotel, trieda: ****;
b) Priestory hotela – všetky vnútorné priestory hotela zahŕňajúce predovšetkým spoločenské, reštauračné, ubytovacie miestnosti, sklady, kancelárie, chodby, schodiská ako aj všetky vonkajšie priestory patriace k hotelu vrátane priľahlého hotelového parkoviska, trávnatých plôch a prístupových komunikácií;
c) Klient - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s hotelom zmluvu o poskytnutí služieb alebo predloží hotelu záväznú objednávku;
d) Zmluvná strana – znamená samostatne hotel alebo klient;
e) Zmluvné strany – znamenajú spoločne hotel a klient;
f) Služba - akákoľvek služba poskytovaná alebo dodávaná hotelom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, cateringové a kongresové služby, predaj tovarov, prenájom priestorov a zariadení, služby technického, personálneho a organizačného zabezpečenia a pod.;
g) Podujatie – spoločenská, kultúrna, vzdelávacia a iná akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb, a ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb hotela, najmä však eventy, bankety, semináre, konferencie, výstavy, školenia, firemné večierky, svadobné hostiny, plesy, narodeninové oslavy a pod.;
h) Organizátor podujatia - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta, a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s hotelom; ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom;
i) Individuálny klient – 1 až 9 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli spravidla v rovnakom termíne príchodu a odchodu;
j) Skupina – 10 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli spravidla v rovnakom termíne príchodu a odchodu;
k) Okamih úhrady – moment, kedy oprávnená zmluvná strana získala reálnu možnosť disponovať s uhradenými peňažnými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.;
l) Škoda – skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená zmluvná strana požiada a zároveň ak to je možné a účelné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.
3. Ak z kontextu nevyplýva niečo iné, má sa za to, že pojmy a výrazy použité v týchto VOP, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú množné číslo, a naopak.
Článok II.
APLIKÁCIA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A UZAVRETIE
ZMLUVY
1. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné záväzkové vzťahy, do ktorých vstupuje hotel s klientom ako druhou zmluvnou stranou pri poskytovaní alebo dodávaní služieb, ak ich aplikácia nie je v zmluve výslovne vylúčená.
2. Zmluvou sa rozumie dohoda o rozsahu a obsahu vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ktorá vzniká:
a) v písomnej forme, kde prejavy vôle zmluvných strán vrátane podpisov ich oprávnených zástupcov sú obsiahnuté na tej istej listine, alebo
b) na základe hotelom potvrdenej žiadosti klienta.
3. Žiadosť podľa písm. b) predchádzajúceho odseku (ďalej len „objednávka“) realizuje klient vo vzťahu k hotelu osobne, písomne, faxom, alebo prostredníctvom e-mailu. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením objednávky klienta zo strany hotela. Potvrdenie môže byť uskutočnené písomne, faxom alebo e-mailom. Objednávkou, ktorá má za následok vznik účinkov uvedených v týchto VOP sa rozumie aj záväzná rezervácia uskutočnená v písomnej forme.
4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi hotelom a klientom, pričom existencia VOP neobmedzuje zmluvnú voľnosť medzi zmluvnými stranami. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením VOP.
5. Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť hotelu cenu za dohodnuté a poskytnuté služby.
6. Zmluva môže byť uzatvorená aj prostredníctvom sprostredkovateľa, pričom voči hotelu vystupuje ako povinná osoba samotný sprostredkovateľ, ak hotel nedá písomný súhlas k zmene v osobe povinného subjektu.
7. Klient nie je oprávnený postúpiť alebo previesť akékoľvek alebo všetky svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu hotela a nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory do podnájmu tretej osobe.
Článok III.
UBYTOVACIE SLUŽBY
1. Hotel je povinný pripraviť a dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 15:00 hod. dohodnutého dňa príchodu; klient má nárok na poskytnutie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že s tým hotel pri potvrdení rezervácie vyslovil súhlas.
2. Rezervované izby, ktoré klient neprevzal najneskôr do 22.00 hod. dňa príchodu, je hotel oprávnený prenechať inému klientovi; to neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príchod klienta.
3. Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, hotel je oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zálohy vo výške 100% z celkovej ceny rezervovaného ubytovania. Rezervácia sa považuje zo strany hotela za garantovanú okamihom úhrady požadovanej zálohy.
4. Klient, ktorý sa v hoteli ubytuje pred 6:00 hod. rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Od klienta, ktorý požaduje ubytovanie pred 10:00 hod. rannou, a izba nebola v predchádzajúci deň obsadená, je hotel oprávnený požadovať úhradu 50% z ceny ubytovania za predchádzajúcu noc (tzv. early check- in).
5. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby, akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení, nahlásiť na recepcii hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby, jej vybavenia alebo inventáru. V prípade, ak hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta, bez toho, aby klient tieto skutočnosti nahlásil na recepcii hotela, je klient povinný nahradiť hotelu takúto škodu v
plnom rozsahu.
6. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že klient odovzdá izbu po tomto termíne najneskôr však do 17:00 hod, hotel je oprávnený účtovať poplatok 50% z ceny ubytovania (tzv. late check out) a po 17:00 hod. plnú cenu ubytovania za nasledujúcu noc. Hotel si vyhradzuje právo na posun check outu aj pred 10:00, o čom je povinný klienta bezodkladne informovať (e-mailom, telefonicky alebo osobne). V prípade ak sa na základe tejto zmeny klient rozhodne svoju rezerváciu zrušiť, hotel si nebude nárokovať na storno poplatok.
7. Pokiaľ cena za poskytnuté služby u individuálneho klienta presiahne sumu 500,- €, je klient povinný na požiadanie recepcie hotela účet za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.
8. Hotel je povinný umožniť klientovi uloženie cenných predmetov alebo predmetov vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste v hotelovom trezore. Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, scudzením alebo iným spôsobom zodpovedá hotel len v obmedzenej miere v
rozsahu určenom všeobecne záväzným právnym predpisom. Právo klienta použiť izbový trezor tým nie je dotknuté.
9. Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči hotelu spoločne a nerozdielne.
Článok IV.
PODUJATIA
1. Rozsah služieb poskytovaných hotelom v súvislosti s uskutočnením podujatia je určený zmluvou. Ak služby boli zmluvnými stranami dohodnuté, ale nie presne špecifikované, hotel je oprávnený poskytnúť organizátorovi podujatia služby a tovary podľa určenia hotela v rámci dohodnutého rozpočtu.
2. Hotel sa zaväzuje poskytnúť dohodnuté služby riadne, včas a v obvyklej kvalite pre počet účastníkov podujatia dojednaných v zmluve. Kvalita poskytovaných služieb je závislá na spolupôsobení organizátora podujatia spočívajúcom predovšetkým v dodržiavaní dohodnutého vecného a časového harmonogramu podujatia. Hotel si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku organizátora podujatia, ktorá sa týka podujatia, ak táto nebola doručená hotelu
vopred v primeranej lehote. Vykonanie urgentných zmien v organizácii podujatia, z dôvodov spočívajúcich na strane organizátora podujatia, môže hotel podmieniť zaplatením vybavovacieho poplatku vo výške stanovenej hotelom, prípadne môže vykonanie zmien odmietnuť.
3. Organizátor podujatia je povinný pri vytvorení záväznej rezervácií zaplatiť zálohovú platbu vo výške 20% z kalkulovanej ceny. Následne, najneskôr 30 dní pred konaním podujatia je organizátor povinný uhradiť ďalšiu zálohovú platbu vo výške 30% z kalkulovanej ceny. Zvyšných 50% ceny je organizátor povinný uhradiť po skončení podujatia, najneskôr však do 14 dní od vystavenia faktúry, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Zálohová platba je nevratná a v prípade zrušenia podujatia slúži ako storno poplatok.
4. Organizátor podujatia nie je oprávnený umožniť na podujatí konzumáciu jedál a nápojov, okrem tých, ktoré poskytol hotel, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
5. V prípade, ak na základe osobitného zmluvného dojednania, je organizátor podujatia a/alebo účastníci podujatia oprávnení doniesť a užívať alkoholické nápoje, ktoré neposkytol hotel, je organizátor podujatia povinný zaplatiť dodatočný servisný poplatok – tzv. korkovné vo výške 2€ za každú otvorenú fľašu alkoholu a 1€ za každú otvorenú fľašu vína. V tomto prípade zároveň organizátor podujatia preberá plnú zodpovednosť za legálny pôvod, zdravotnú
nezávadnosť a vysporiadanie daňových, resp. colných povinností viažucich sa k doneseným alkoholickým nápojom.
6. V prípade, ak na základe osobitného zmluvného dojednania, je organizátor podujatia a/alebo účastníci podujatia oprávnený/í doniesť a konzumovať potraviny, ktoré neposkytol hotel, organizátor podujatia je v plnom rozsahu zodpovedný za zdravotnú nezávadnosť a hygienickú spôsobilosť týchto potravín. Hotel je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na úseku verejného zdravotníctva oprávnený z každého druhu týchto výrobkov
odobrať kontrolnú vzorku a uschovať ju predpísaným spôsobom po nevyhnutnú dobu.
7. Organizátor podujatia v plnom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené na majetku hotela, ku ktorým došlo v príčinnej súvislosti s konaním organizátora podujatia, účastníkov podujatia, alebo tretími osobami (napr. osoby zabezpečujúce hudobnú produkciu, videozáznam, a pod.) zúčastnenými pri príprave a/alebo na priebehu podujatia na základe vzťahu k organizátorovi alebo účastníkom podujatia. Organizátor podujatia je povinný nahradiť hotelu škodu najneskôr do 10 dní od doručenia vyúčtovania škody.
8. Organizátor podujatia je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na jeho činnosť. V prípade, že sa na činnosť organizátora podujatia, samotné podujatie, alebo ktorúkoľvek jeho časť realizovanú v priestoroch hotela (hudba, vystúpenie umeleckých skupín alebo interpretov) alebo na služby a tovary poskytované podľa zmluvy vyžaduje súhlas, vyjadrenie, stanovisko, zmluva, dohoda uzatvorená s orgánmi štátnej správy alebo verejnej správy alebo inými tretími osobami, alebo v prípade, že takáto tretia osoba je oprávnená udeliť alebo žiadať pokutu, poplatok, daň, licenčné poplatky alebo iné peňažné alebo nepeňažné plnenie v dôsledku podujatia podľa platných predpisov, vrátane nárokov z práv duševného vlastníctva (autori, výkonní umelci) je organizátor podujatia povinný takýto súhlas, vyjadrenie, stanovisko zabezpečiť, uzatvoriť príslušnú dohodu alebo zmluvu, uhradiť peňažné plnenie alebo poskytnúť iné plnenie tretej osobe alebo orgánu štátnej správy alebo verejnej správy v plnej výške, ibaže sa zmluvné strany písomne dohodli inak.
9. V prípade, že hotel na základe právoplatného rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo verejnej správy alebo iného štátneho orgánu poskytne plnenie podľa predchádzajúceho odseku, organizátor podujatia je povinný toto plnenie hotelu nahradiť na prvú písomnú výzvu v primeranej lehote uvedenej v tejto výzve.
10. Hotel môže požadovať od organizátora podujatia, aby zabezpečil strážnu službu, ak to hotel vzhľadom na okolnosti bude považovať za odôvodnené. Akékoľvek náklady súvisiace so strážnou službou znáša výlučne organizátor podujatia. Nezabezpečenie strážnej služby zakladá v takomto prípade hotelu oprávnenie odstúpiť od uzatvorenej zmluvy.
11. Organizátor podujatia je v celom rozsahu zodpovedný za požiarnu ochranu užívaných priestorov. Organizátor podujatia je povinný dodržať všetky miestne predpisy na úseku prevencie pred požiarmi a iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, že podľa platných predpisov má byť počas podujatia prítomná požiarna hliadka (asistenčná) je za zriadenie, organizáciu a činnosť takejto hliadky zodpovedný organizátor podujatia. Akékoľvek použitie otvoreného ohňa a zábavnej pyrotechniky v priestoroch hotela alebo fajčenie mimo vyhradených priestorov je zakázané, prípadné výnimky z tohto zákazu musí vopred písomne odsúhlasiť hotel, ktorý je oprávnený stanoviť dodatočné podmienky a obmedzenia.
12. Organizátor podujatia je oprávnený vniesť do užívaných priestorov hotela akékoľvek predmety, veci, alebo akékoľvek inštalácie dekorácií v súvislosti s podujatím iba s predchádzajúcim súhlasom hotela. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je organizátor podujatia povinný ich inštaláciu a umiestnenie vopred konzultovať s hotelom. Tieto predmety však musia byť odstránené ihneď po skončení podujatia a nemôžu byť dočasne alebo trvalo uložené v akýchkoľvek priestoroch hotela, ktoré sú verejnosti prístupné. V prípade, ak organizátor podujatia poruší svoje povinnosti uvedené v tomto odseku, je hotel oprávnený tieto predmety a veci odstrániť a uschovať na náklady a riziko organizátora podujatia a zároveň je oprávnený mu účtovať poplatok za úschovu alebo nájomné.
13. V prípade, ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok, obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela a iných klientov, organizátor podujatia je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť hotelu. Hotel je oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu, pričom organizátor podujatia je povinný mu poskytnúť potrebnú
súčinnosť.
14. Akékoľvek inzeráty v tlačových, elektronických a iných médiách, reklamy a oznamy určené verejnosti, najmä informácie o konaní politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré poukazujú na vzťah k hotelu, ktoré sú spôsobilé poškodiť dobré meno hotela alebo majú znaky parazitovania na jeho povesti, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas hotela.
Článok V.
TECHNICKÉ VYBAVENIE
1. Klient je oprávnený využívať základné technické vybavenie užívaných priestorov za podmienok, cenu a v rozsahu dohodnutom zmluvnými stranami, ibaže sa tieto dohodli, že cena za ich použitie je už zahrnutá v cene služby.
2. V prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú písomne, hotel je povinný zabezpečiť osobitné technické vybavenie od tretích osôb, v takom prípade však klient zodpovedá za odborné nakladanie s takýmto vybavením a za jeho riadne odovzdanie. Klient je povinný nahradiť hotelu akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku práv tretích osôb, ktoré sa
vzťahujú k nakladaniu a používaniu takéhoto technického vybavenia.
3. Klient je povinný vykonať kontrolu a preskúšanie technického vybavenia zabezpečeného hotelom v primeranej lehote pred začatím podujatia a reklamovať všetky vady u zodpovedného pracovníka technického úseku hotela ihneď, inak nie je hotel zodpovedný za nespôsobilé technické vybavenie alebo jeho vady.
4. Iné, ako hotelom zabezpečené technické zariadenie, môže klient použiť iba s predchádzajúcim písomným alebo ústnym súhlasom hotela a po predchádzajúcom odsúhlasení technickým úsekom hotela. Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje na použitie telefónov, faxov alebo iných komunikačných systémov, ktoré môžu byť nainštalované v priestoroch hotela, alebo napojené na systém hotela. Súhlas hotela môže byť podmienený úhradou osobitného poplatku alebo iného plnenia (paušálne náhrady za spotrebu elektrickej energie, poplatok za pripojenie a pod.).
 
Článok VI.
CENA ZA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Klient je povinný zaplatiť hotelu za dohodnuté a/alebo poskytnuté služby cenu určenú v zmluve alebo vypočítanú spôsobom určeným v zmluve. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, dohodnutá cena za služby hotela vyplýva z platných cenníkov hotela. Hotel zverejňuje príslušné cenníky obvyklým spôsobom, a to najmä na svojej internetovej stránke (webovom sídle), na recepcii, prípadne zaslaním vypracovanej cenovej ponuky.
2. Klient, ktorý je organizátorom podujatia, je zároveň povinný uhradiť hotelu všetky služby a tovary (vrátane iných súvisiacich nákladov napríklad cenu jedál a nápojov, telefónne účty), ktoré boli na základe zmluvy poskytnuté ubytovaným osobám alebo/a účastníkom podujatia.
3. V prípade, že sú akékoľvek služby alebo tovary v súlade so zmluvou účtované priamo hosťovi, ubytovanej osobe alebo účastníkovi podujatia, ktorý bol uvedený v zozname ubytovaných osôb alebo v skupinovej rezervácii organizátora podujatia, organizátor podujatia a takáto osoba sú spoločne a nerozdielne povinní tieto náklady a cenu plnenia uhradiť hotelu.
4. Ceny za služby dohodnuté v zmluve a uvedené v platných cenníkoch zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), cena ubytovania však nezahŕňa miestnu daň. V prípade, že dôjde k zmene sadzby DPH od času kalkulácie cien je hotel pri fakturácii povinný aplikovať príslušnú sadzba DPH podľa osobitného predpisu upravujúceho DPH účinného v čase vystavenia faktúry.
5. V prípade, že je doba medzi uzatvorením zmluvy a prvým dňom podujatia/poskytnutia služby dlhšia ako 4 mesiace a zároveň sa v tomto období podľa cenníka hotela zvýšili ceny pre dohodnuté služby, hotel je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnuté ceny, najviac však o 10%, o čom je hotel povinný klienta informovať.
6. Ak zo zmluvy medzi hotelom a organizátorom podujatia nevyplýva inak, je organizátor podujatia povinný zaplatiť zálohu vo výške 80% z dohodnutej ceny podujatia najneskôr sedem dní pred začiatkom podujatia.
7. Ak sa vopred nedohodne inak, podkladom pre vyúčtovanie služieb hotela je daňový doklad – faktúra, vystavená spravidla v deň odchodu klienta z priestorov hotela alebo deň, kedy klient využil všetky objednané služby hotela. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného právneho predpisu účinného v čase vystavenia faktúry.
8. Daňové doklady (účty, faktúry) hotela sú splatné v celej výške v lehote 14 dní od ich vystavenia, ibaže zmluva alebo tieto VOP ustanovujú inú lehotu. V prípade omeškania klienta s úhradou je hotel oprávnený účtovať klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania vrátane dňa úhrady.
9. Platba, ktorej hodnota prevyšuje 5.000 eur, nemôže byť vykonaná v hotovosti. Hodnotou platby, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.
10. V prípade, že je klient, ktorému bol hotelom udelený kredit alebo osobitné platobné podmienky v omeškaní so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči hotelu, je hotel oprávnený jednostranne tento kredit alebo osobitné podmienky odvolať, pričom sa všetky neuhradené záväzky klienta voči hotelu stanú dňom odvolania splatnými.
11. Platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z mini baru, spôsobená škoda a pod.), s čím klient pri zadaní objednávky vyjadruje svoj výslovný súhlas; v tomto prípade je hotel povinný písomne informovať klienta o akomkoľvek dodatočnom zúčtovaní rozdielov z kreditnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania.
 
Článok VII.
STORNO PODMIENKY
1. Stornovaním sa rozumie prejav vôle klienta, ktorý v rozpore so zmluvou bez ohľadu na svoje zavinenie jednostranne zruší, odvolá, odriekne, neprevezme alebo nevyužije dohodnuté služby,alebo akúkoľvek ich časť. Právnym dôsledkom stornovania je zánik povinnosti hotela poskytnúť dohodnuté služby a vznik povinnosti klienta zaplatiť hotelu storno poplatok. Storno poplatok má charakter zmluvnej pokuty a slúži aj na náhradu škody spôsobenej hotelu nedodržaním zmluvy zo strany klienta.
2. V prípade, ak dôjde ku stornovaniu len časti z rozsahu dohodnutých služieb, storno poplatok sa určí v súlade s týmto článkom len z ceny služieb neposkytnutých v dôsledku stornovania.
3. V prípade, ak je pri potvrdení rezervácie termínu podujatia od organizátora podujatia prevzatá rezervačná záloha a následne dôjde k stornovaniu podujatia, alebo z dôvodov na strane klienta vôbec nedôjde k uzavretiu zmluvy na podujatie, považuje sa výška zálohy za dojednaný storno poplatok.
4. Hotel je oprávnený formou jednostranného započítania použiť na úhradu storno poplatku peňažné prostriedky poskytnuté mu ako záloha.
5. Ak hotelu vznikne nárok na storno poplatok, je hotel povinný klientovi zaslať v lehote 14 dní odo dňa vzniku nároku na storno poplatok oznámenie o vyčíslení výšky storno poplatku a dátume jeho splatnosti, príp. aj oznámenie o vykonaní jednostranného započítania voči pohľadávke klienta na vrátenie zálohy.
6. V mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie a pod.) sa hotel môže vzdať nároku na storno poplatok, a to na základe preukázateľného dôkazu o vážnom dôvode stornovania.
 
Článok VIII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Každá zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov vyslovene uvedených v zmluve.
2. Hotel môže odstúpiť od zmluvy aj z nasledovných dôvodov, pokiaľ tieto, alebo niektoré z nich, nie sú v zmluve ako dôvody odstúpenia vyslovene vylúčené:
a) bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom;
b) klient netrvá na plnení zo strany hotela;
c) do termínu plánovaného začiatku poskytnutia služieb má uplynúť viac ako 90 dní;
d) sa vyskytli okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, a ktoré robia splnenie zmluvy nemožným,
e) klient má záväzky voči hotelu po lehote splatnosti;
f) pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas
nesplnil;
g) služby boli objednané alebo rezervované za uvedenia nesprávnych, zavádzajúcich,
nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov o klientovi, alebo o iných podstatných
skutočnostiach;
h) hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku hotela, bezpečnosť hotela, jeho zamestnancov alebo klientov, poškodiť dobré meno alebo vážnosť hotela na verejnosti bez toho, že by sa to oprávnene mohlo pripisovať vlastníkovi, resp. riadiacim orgánom hotela.
 
Článok IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NA VNESENÝCH ALEBO
ODLOŽENÝCH VECIACH
1. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli klientmi alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela.
2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel len do výšky 331,94 €. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený klient o škode dozvedel.
 
Článok X.
KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE
1. Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná formálna komunikácia medzi zmluvnými stranami musí byť realizovaná v písomnej forme a príslušnej Zmluvnej strane musí byť zaslaná alebo doručená osobne, poštou (formou doporučenej zásielky), expresnou kuriérskou službou na adresu, faxové číslo alebo e-mailovú adresu uvedenú v zmluve (môže byť aj v záhlaví zmluvy) alebo na inú adresu, faxové číslo alebo e-mail, ktoré si zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto článku.
2. Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná formálna komunikácia sa považujú za riadne
doručené:
a) v deň doručenia zásielky príslušnej zmluvne strane, ak bola zásielka doručená osobne, kuriérskou službou alebo poštou (ako doporučená zásielka) alebo ak adresát odmietne zásielku prevziať dňom odmietnutia prevzatia zásielky (uvedené sa primerane vzťahuje aj na prípad, kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená);
b) v prípade zaslania zásielky faxom alebo e-mailom v deň faxového prenosu alebo odoslania e-mailu, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek pracovný deň, v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania.
 
Článok XI.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto VOP, zmluva a vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo so zmluvou súvisiace sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito VOP. Hotel si vyhradzuje právo VOP jednostranne zmeniť. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na stránkach hotela (webovom sídle). Zmenené VOP sa aplikujú na záväzkový vzťah zmluvných strán odo dňa nadobudnutia ich účinnosti. Zmenené VOP nemajú vplyv na právne nároky, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami pred účinnosťou zmeny.
3. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
4. Vzťahy neupravené v týchto VOP alebo v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sú im svojou povahou najbližšie.
5. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike.
 
Ing. Dominik Hakulin PhD.
generálny riaditeľ
UbytovanieReštauráciaPodujatiaUbytovací poriadokObchodné podmienky